Основи філософських знань

    Філософія була і залишається інтелектуальною формою відповіді на глибинні занепокоєння та запити людини, вона завжди потрібна людині, а особливо тоді, коли життя вимагає вибору, визначення моральної та соціальної позиції. 
    Своїм основним завданням філософія має встановлення перших, основних істин, які слугують першопочатком або принципами для інших істин. Філософія встановлює свої істини шляхом дослідження і доведення. Тобто філософія прагне раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу.
    На відміну від окремих наук, що вивчають лише деякі області дійсності, предмет філософії охоплює найзагальніші риси дійсності, основи буття і пізнання, що вивчаються не безпосередньо, а через узагальнення даних інших наук та осмислення всієї існуючої культури, її світоглядних структур. Таким чином філософія — раціональна самосвідомість людства, наслідок його прагнення збагнути глибинні основи буття і місце людини у світі.
    Філософія покликана тримати увесь час у полі уваги та в актуальному стані всі основні виявлення людини як людини, із чим пов'язані особливості її предмету:

  • історична змінність, оскільки історично змінними постають самовиявлення та самоусвідомлення людини;
  • уся історія філософії фактично входить в окреслення її предмету, оскільки лише за такої умови ми здатні окреслити «топографію» людськості;
  • філософія постає своєрідною формою збереження та забезпечення історичної неперервності людської свідомої самоідентифікації.
    Вивчення філософії набуває особливої актуальності в сучасних умовах, коли продовжуються процеси формування і захисту української державності, розвитку національної культури, відродження духовності українського народу.
    Курс “Філософія” та методичні вказівки щодо його вивчення передбачають поглиблене осмислення студентами сутності філософської проблематики, завдань і функцій філософії, здобуття знань з історії розвитку зарубіжних і вітчизняних філософських вчень, новітнє гуманістично-плюралістичне усвідомлення сучасних проблем людського суспільства, людського буття, цінностей, культури, творчості, цивілізації, прогресу, глобальних проблем та майбутнього людства.
    Вивчення курсу «Основи філософських знань» сприяє вихованню та формуванню людини, що осягнула власну сутність і своє покликання, ніколи не зупиняєтьсу у творчому процесі самовдосконалення, в енергійних зусиллях щодо вдосконалення суспільства.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Філософська думка України